manit

ma-nit

(egg)

Flertallsform av MANNI

Lyd 1:   MANIT