doahtobohtal

doah-to-boh-tal

(tåteflaske)

Lyd 1:   DOAHTOBOHTAL